Στ. Καλογιάννης: Σημαντικά τα μέτρα στήριξης των κτηνοτρόφων που πλήττονται από τον κορονοϊό Εκτύπωση
Πέμπτη, 05 Νοέμβριος 2020 13:49
1564083368.jpgΑναλυτικές απαντήσεις έδωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ.Μ. Βορίδης, στις Ερωτήσεις που είχε καταθέσει ο Σταύρος Καλογιάννηςστη Βουλή (αρ. πρωτ.: 6851/2020, 8909/2020), σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνει το Υπουργείο για τη στήριξη του κλάδου των χοιροτρόφων και γενικότερα των κτηνοτρόφων, μετά από συνεργασία που είχε με τον Πρόεδρο του Νέου Χοιροτροφικού Συλλόγου Ηπείρου κ. Αρ. Εξάρχου. Στην απάντησή του ο κ. Βορίδης αναφέρεται αναλυτικά στις αποφάσεις που έχουν ληφθεί επί του θέματος, γνωστοποιώντας, μεταξύ άλλων, τα εξής:
«Επισημαίνεται ότιοι όποιες παρεμβάσεις στο πλαίσιο του ΠΑΑ έχουν συμπληρωματικό χαρακτήραστα μέτρα που ήδη λαμβάνονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης καιΤροφίμων (ΥΠΑΑΤ) και αφορούν στη χορήγηση άμεσων ενισχύσεων καιαποζημιώσεων.  Επισημαίνεται ότι με τις υπογραφείσες συμφωνίες δίνεται η δυνατότητα παροχήςδανείων με μειωμένο επιτόκιο και ιδιαίτερα μειωμένες εξασφαλίσεις στον αγροτικότομέα.Επίσης, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων της πανδημίαςCOVID-19, έχουν προταθεί στην Ε.Ε. και έχουν γίνει εν μέρει αποδεκτές τροποποιήσεις, οι οποίες ενσωματώνονται από τουςΕνδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης, που προβλέπουν κατάπερίπτωση:
1. Παράταση των προθεσμιών που αφορούν σε οποιοδήποτε στάδιο υλοποίησηςενταγμένων επενδύσεων.
2. Μείωση ή απαλοιφή του ελαχίστου ποσοστού επί του συνολικού εγκεκριμένουπροϋπολογισμού που πρέπει να αιτείται ο δικαιούχος στην 1ηαίτηση πληρωμής.
3. Αύξηση του αριθμού των αιτημάτων πληρωμής, καθώς και τροποποίησης πουμπορούν να υποβληθούν από τον δικαιούχο κατά τη διάρκεια υλοποίησης τηςεπένδυσης.
4. Αύξηση ποσοστού πληρωμής προκαταβολών σε δικαιούχους για ενίσχυση τηςρευστότητάς τους.
5. Δυνατότητα ολοκλήρωσης της επένδυσης σε μικρότερο ποσοστό από το εγκεκριμένο φυσικό και οικονομικό της αντικείμενο, εφόσον το τμήμα πουυλοποιήθηκε είναι αυτοτελές και λειτουργικό.
6. Για επενδύσεις μεγάλου προϋπολογισμού, όπως αυτές της Μεταποίησης Γεωργικών Προϊόντων, δυνατότητα αποδέσμευσης ποσών που έχουν δεσμευτεί γιατην υλοποίησή τους, προκειμένου να κατευθυνθούν στην εξυπηρέτηση έκτακτωναναγκών των επιχειρήσεων.
7. Μη απαίτηση διενέργειας επιτόπιων επισκέψεων επαλήθευσης της υλοποίησηςτου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των επενδύσεων κατά τα ενδιάμεσαστάδια υποβολής αιτημάτων πληρωμής.
8. Αύξηση του ποσοστού συνολικής υπερδέσμευσης των πόρων του ΠΑΑ, με ένταξηπερισσότερων επενδύσεων για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας.
Η δυνατότητα υπερδέσμευσηςαξιοποιήθηκε και για την ένταξη περισσότερων επενδύσεων, δημοσίων και ιδιωτικών,στα τοπικά προγράμματα LEADER κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014 –2020… Έχει τεθεί σελειτουργία από τις 9 Σεπτεμβρίου η εφαρμογή για την υποβολή αιτημάτωνπληρωμής για την υλοποίηση των Σχεδίων Βελτίωσης.Θα περιληφθούν αντίστοιχες δράσεις στο υπό κατάρτιση Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ 2021-2027. Περαιτέρω, ο κλάδος της χοιροτροφίας, στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020, δύναται να ενισχυθεί και από τα εξής υπομέτρα: ‘Εκκίνηση επιχείρησης για νέους γεωργούς’,‘Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών στους τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας.’Επίσης, δύναται να ενισχυθεί και στο πλαίσιο του Επενδυτικού Ν.4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων ενισχύσεων ιδιωτικών επενδύσεων για την Περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας-σύσταση αναπτυξιακού συμβουλίου και άλλες διατάξεις».
Πλέον των ανωτέρω, πρέπει να επισημανθεί η σημαντική επιτυχία που σημείωσε η ελληνική Κυβέρνηση στο μέτωπο των μέτρων στήριξης καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε την έγκριση της τροποποίησης του προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων για τη στήριξη των πληττόμενων επιχειρήσεων από την κρίση του COVID 19, που εισηγήθηκαν οι ελληνικές αρχές, ώστε:
α) να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής του, προβλέποντας τη δυνατότητα παροχής κεφαλαίου κίνησης και στους αυτοαπασχολούμενους και στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της γεωργίας και της υδατοκαλλιέργειας, και
β) να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του σε 2,25 δις €.
Επιπλέον, βασική προτεραιότητα αποτελεί η επίλυση του προβλήματος της ηλικιακής σύνθεσης του γεωργο-κτηνοτροφικού τομέα με την παροχή κινήτρων στο μέτρο των νέων γεωργών, το οποίο έχει ήδη προκηρυχθεί δύο φορές, κατά προτεραιότητα, σε νέους αγροτικών ή μη περιοχών, αλλά και με την επαγγελματική τους κατάρτιση μέσω του συστήματος συμβουλών (μέτρο γεωργικών συμβουλών) που θα τους υποστηρίζει.Περαιτέρω, έχουν σχεδιαστεί παρεμβάσεις όσον αφορά στην έμμεση μείωση του κόστους, παρέχοντας κίνητρα κυρίως για: Εκσυγχρονισμούς γεωργο-κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και καθετοποιήσεις μονάδων στα μέτρα των σχεδίων βελτίωσης και της μεταποίησης. Επιπλέον, επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεωνπου δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα, δύνανται να υπαχθούν στο καθεστώς ενισχύσεων που ορίζει ο αναπτυξιακός Ν.4399/2016 και των οποίων το ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο και ανά επιχείρηση υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000 €). 
Εξάλλου, το πρώτο μέλημα της Κυβέρνησης είναι το στοίχημα της χαμένης ανταγωνιστικότητας. Προς αυτήν την κατεύθυνση η Πολιτική Ηγεσία του ΥΠ.Α.Α.Τ. έχει υλοποιήσει τα ακόλουθα: Νομοθετήθηκε μείωση των φορολογικών συντελεστών (Ν.4646/2019). Θεσπίστηκε γενναία μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των αγροτών και της αποσύνδεσής τους από το εισόδημα (Ν.4670/2020). Ενθαρρύνθηκε το «χτίσιμο» συλλογικοτήτων, προκειμένου να επιτευχθούν οι αναγκαίες οικονομίες κλίμακος, ώστε οι παραγωγοί να μπορούν να πετύχουν υψηλότερη τιμή στο προϊόν, μειωμένες τιμές στις εισροές, καλύτερες συμβουλευτικές υπηρεσίες και δυνατότητα να κλείσουν συμφέρουσες συμβάσεις με τους προμηθευτές. Σημειωτέα είναι η υπογραφή της αριθμ. 2745/328012/24/12/2019 απόφασης του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης με την οποία ορίζονται οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά αναγνώρισης των Εθνικών Διεπαγγελματικών Οργανώσεων και διευκρινίζεται το καθεστώς ελέγχου τους.Περαιτέρω, τη βούληση του ΥΠ.Α.Α.Τ. για την ενίσχυση της αγροτικής επιχειρηματικότητας μέσω των υγιών συλλογικοτήτων αποτυπώνει και η νομοθετική πρωτοβουλία για τους Συνεταιρισμούς (Ν.4673/2020).Παράλληλα, προς επίλυση του παγίου προβλήματος χρηματοδότησης της λειτουργίας των Αγροτικών Συνεταιρισμών, ενισχύεται η δυνατότητα συμμετοχής μελών – επενδυτών, χωρίς όμως ο Αγροτικός Συνεταιρισμός να αλλοτριώνεται ως θεσμός της αγροτικής οικονομίας.Αυξήθηκε το ποσοστό της πλεονάζουσας παραγόμενης ενέργειας που μπορούν να «πουλήσουν» οι αγρότες στη Δ.Ε.Η.. Εξασφαλίσθηκε πρόσβαση στη ρευστότητα αγροτών και κτηνοτρόφων με το «ξεπάγωμα» από την Κυβέρνησή μας χρηματοδοτικών εργαλείων, που «λίμναζαν» επί χρόνια, εξαιτίας της προηγούμενης Κυβέρνησης.Όσον αφορά στην καταπολέμηση των «ελληνοποιήσεωνη Ηγεσία του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης έκανε το σημαντικό βήμα με την ψήφιση του Ν.4691/2020«Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα».
Κάνοντας έναν απολογισμό σχετικά με τα ποσά που διοχετεύτηκαν από το ΥΠΑΑΤ προς τον πρωτογενή τομέα από την αρχή του έτους, προκύπτει ότι καταβλήθηκαν ή εξασφαλίσθηκαν τα ακόλουθα ποσά:
Καταβολή 1 εκατ. ευρώ στους τευτλοπαραγωγούς.
Καταβολή 2 εκατ. ευρώ μέσω της διαδικασίας των de minimis για τα θερμοκήπια στην Κρήτη.
Καταβολή 4,3 εκατ. ευρώ στους βαμβακοπαραγωγούς και 1,5 εκατομμυρίων ευρώ σε παραγωγούς σιτηρών του Έβρου του Έβρου.
Καταβολή 10,5 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των ανθοπαραγωγών.
Εξασφάλιση 15,2 εκατ. ευρώ μέσω της διαδικασίας των de minimis για τη στήριξη της παράκτιας αλιείας.
Εξασφάλιση 20 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των αλιέων.
Εξασφάλιση 14,8 εκατ. ευρώ για τους παραγωγούς των λαϊκών αγορών.
Εξασφάλιση 30,2 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της αιγοπροβατοτροφίας.
Καταβολή 4,7 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των παραγωγών σπαραγγιών.
Εξασφάλιση 1,8 εκατ. ευρώ για τη στήριξη του κλάδου της μελισσοκομίας σε μικρά νησιά». 
 
Share! Facebook Button Twitter Button Linkedin Button