Στ. Καλογιάννης: Κανένα νεότερο στοιχείο στην απάντηση του Υπ. Εσωτερικών για τις βεβαιωμένες οφειλέςπρος τους Ο.Τ.Α. Εκτύπωση
Πέμπτη, 02 Ιούλιος 2020 10:32
1564083368.jpgΤο θέμα των βεβαιωμένων αναδρομικών οφειλών προς τους Δήμους, μετά από συνεργασία που είχε με κατοίκους του Δήμου Ζίτσας,είχε φέρει στη Βουλή ο Σταύρος Καλογιάννης. Συγκεκριμένα, ζητούσε να πληροφορηθεί εάν το Υπουργείο προτίθεται να επανεξετάσει το θέμα των βεβαιωμένων αναδρομικών οφειλών προς τους ΟΤΑ α’ βαθμού, τα οποία πολλοί συμπολίτες μας είχαν καταβάλει αναδρομικά, για τα έτη 2011 έως 2019, για ηλεκτροδοτούμενα και μη ακίνητα. Ζητούσε επίσης να αρθεί η συγκεκριμένη αδικία προς τους συνεπείς φορολογούμενους. Το ίδιο θέμα ο Σταύρος Καλογιάννης είχε φέρει στη Βουλή και προ τετραμήνου (Αναφορά με αρ. πρωτ.: 730/2020).
Στην απάντησή του ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Θ. Λιβάνιος αναφέρει:
«Με τη ρύθμιση της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019 (Α’ 204), παρασχέθηκε στουςυπόχρεους δήλωσης ή διόρθωσης της επιφάνειας ή της χρήσης των ακινήτων, που δεν είχανεκπληρώσει μέχρι την ημερομηνία ισχύος της συγκεκριμένης διάταξης, ήτοι την 16η-12-2019, τιςπροβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία υποχρεώσεις τους (άρθρο 2 του ν. 25/1975, παρ. 5 τουάρθρου 24 του ν. 2130/1993), μια έσχατη ευκαιρία συμμόρφωσης με αυτές, χωρίς την επιβολή τωνπροβλεπόμενων προστίμων.
Σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα, αποσκοπώντας ακριβώς στη δίκαιη και ισότιμη φορολογικήμεταχείριση των υπόχρεων, το Υπουργείο Εσωτερικών, σταθμίζοντας και την οικονομικήβιωσιμότητα των δήμων, προχώρησε στη συμπλήρωση των διατάξεων του ανωτέρω άρθρου 51 μετην πρόσθεση ειδικής ρύθμισης της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4674/2020 (Α’ 53), στην οποίαορίζεται ρητά ότι βεβαιωμένες οφειλές και συναφή με αυτές πρόστιμα, κατά την ημερομηνία ισχύοςτου εν λόγω άρθρου, διαγράφονται, εφόσον οι πολίτες είχαν προβεί σε οικειοθελή δήλωση. Επίσης,ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται.
Τέλος, επισημαίνουμε ότι με τις ανωτέρω διατάξεις, όπως προκύπτει και από την αιτιολογικήέκθεση κυρίως του ν. 4647/2019, σκοπός του νομοθέτη είναι αφενός η παροχή μιας ύστατηςδυνατότητας συμμόρφωσης αλλά και τόνωσης της δέουσας φορολογικής συνέπειας, αφετέρου ηαύξηση των εσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού. Τυχόν επιστροφήήδη καταβληθέντων, εκ μέρους των υπόχρεων, χρηματικών ποσών για την τακτοποίηση τωνανωτέρω οφειλών δεν τυγχάνει κατ’ αρχήν νόμιμου ερείσματος, καθότι δεν πρόκειται για ποσά πουκατεβλήθησαν αχρεωστήτως αλλά νομίμως σύμφωνα με τις πάγιες ισχύουσες διατάξεις, ενώαναμφίβολα θα επιδρούσε αρνητικά στη δημοσιονομική ισορροπία των Ο.Τ.Α.».
Όπως αναφέρει ο Σταύρος Καλογιάννης, «ο αρμόδιος Υφυπουργός κ. Λιβάνιος, για δεύτερη φορά,επαναλαμβάνει τη σχετική νομοθετική ρύθμιση. Δεν προωθείται όμως κάποια λύση επί του θέματος, ώστε να δικαιωθούν όσοι συμπολίτες μας κατέβαλαν εμπρόθεσμα οφειλές τους προς τους Δήμους (δημοτικά τέλη, ΤΑΠ). Προτίθεμαι να συζητήσω μαζί του το θέμα για ακόμη μία φορά, ζητώντας να συμψηφιστούν τα ποσά που έχουν καταβάλει συμπολίτες μας με άλλες οφειλές τους».
 
Share! Facebook Button Twitter Button Linkedin Button