Σύνδεση
Παρακαλούμε, συνδεθείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση στον ιδιωτικό χώρο αυτού του ιστοτόπου.Πληροφορίες Προφίλ

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.53 MB
Application afterInitialise: 0.168 seconds, 4.55 MB
Application afterRoute: 0.192 seconds, 5.28 MB
Application afterDispatch: 0.262 seconds, 6.05 MB
Application afterRender: 0.398 seconds, 6.60 MB

Χρήση Μνήμης

7012744

11 εντολές καταγράφηκαν

 1. SELECT *
    FROM ctl_session
    WHERE session_id = '5buhrc3f7bt91r0q7vsvugo1t4'
 2. DELETE
    FROM ctl_session
    WHERE ( TIME < '1558963857' )
 3. SELECT *
    FROM ctl_session
    WHERE session_id = '5buhrc3f7bt91r0q7vsvugo1t4'
 4. INSERT INTO `ctl_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '5buhrc3f7bt91r0q7vsvugo1t4','1558965057','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM ctl_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM ctl_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM ctl_menu AS m
    LEFT JOIN ctl_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM ctl_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 0)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM ctl_modules AS m
    LEFT JOIN ctl_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 0 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 10. SELECT m.*, SUM(CASE WHEN p.published=1 THEN 1 ELSE 0 END) AS cnt

    FROM ctl_menu AS m

    LEFT JOIN ctl_menu AS p
    ON p.parent = m.id

    WHERE m.menutype='mainmenu'
    AND m.published='1'
    AND m.access <= 0

    GROUP BY m.id
    ORDER BY m.parent, m.ordering
 11. SELECT m.*
    FROM ctl_menu AS m

    WHERE menutype='mainmenu'
    AND m.published='1'

0 παρωχημένες εντολές καταγράφηκαν

  Φορτώθηκαν τα Αρχεία Γλώσσας

  Αμετάφραστα Διαγνωστικά Αλφαριθμητικά

  Κανένα

  Αμετάφραστα Αλφαριθμητικά Σχεδίασης

  Κανένα