Παπαδοπουλος Super Markets
Συμφωνία – σταθμός για την Energean:εξαγορά της Edison -E&P Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 04 Ιούλιος 2019 09:27
494302987.jpgΜε τη συμφωνία, η Energean:
-Αποκτά ημερήσια παραγωγή 69 χιλ. βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου και φθάνει τις 73 χιλ. βαρέλια σε έξι συνολικά χώρες
-Αποκτά 292εκατ. βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου βεβαιωμένα (2P) αποθέματα, φθάνει τα 639 εκατ. βαρέλια βεβαιωμένα (2P) αποθέματα και καθίσταται μια από τις μεγαλύτερες ανεξάρτητες εταιρείες έρευνας και παραγωγής στην Ευρώπη
-Ενισχύεται με κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων 434 εκατ. δολάρια και με λειτουργικές ταμειακές ροές 302 εκατ. δολάρια
-Αποκτά παρουσία συνολικά σε έντεκα χώρες 
-Περίπου το 80% της παραγωγής και των αποθεμάτων του ομίλου είναι, πλέον, σε φυσικό αέριο
Συγκεκριμένα, ηEnergean(LSE: ENOG, TA:אנאג), στηνεπίσημηανακοίνωσήτηςπροςταΧρηματιστήριατουΛονδίνουκαιτουΤελΑβίβαναφέρειότιήρθεσεσυμφωνίαμετονόμιλοτης EdisonγιατηναπόκτησητηςEdison- ΈρευνακαιΠαραγωγή Υδρογονανθράκων(EdisonE&P) έναντι 750 εκατ. δολαρίωνμεδυνητικόεπιπλέοντίμηματηςτάξηςτων 100 εκατ. δολαρίων,καταβλητόμετάτηνέναρξηπαραγωγήςφυσικούαερίου από το θαλάσσιο κοίτασμα «Cassiopeia» στην Ιταλία, η οποία αναμένεται το 2022. 
ΤοχαρτοφυλάκιοτηςEdison E&P περιλαμβάνειπαραγωγήστηνΑίγυπτο, τηνΙταλία, τηνΑλγερία, τοΗνωμένοΒασίλειο (ΒόρειαΘάλασσα) καιτηνΚροατία, κοιτάσματασεανάπτυξηστηνΑίγυπτο, τηνΙταλίακαιτηΝορβηγίακαθώςκαιέναισορροπημένοχαρτοφυλάκιοέρευναςστηνΕυρώπη. ΗαπόκτησητηςEdison E&Pπροσθέτει στον όμιλο της Energeanβεβαιωμένα (2P) αποθέματα 292 εκατ. βαρελιών ισοδυνάμου πετρελαίου καθώς και ημερήσια παραγωγή 69 χιλιάδων βαρελιών ισοδυνάμου πετρελαίου με βάση τα στοιχεία του 2018. 
Τα βασικά σημεία της συμφωνίας
Η Energeanθαέχειβεβαιωμένα (2P) αποθέματα 639 εκατ. βαρέλια ισοδυνάμουπετρελαίουκαιθαείναιμίααπότιςμεγαλύτερεςανεξάρτητες εταιρείες έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων που είναι εισηγμένες στα χρηματιστήρια του Λονδίνου και του Τελ Αβίβ. 
Η Energeanαναμένεται να έχει ημερήσια παραγωγή πάνω από 140 χιλιάδες βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου, μετά την έναρξη παραγωγής από το κοίτασμα Καρίς τον Μάρτιο του 2019 με προοπτική τις 200 χιλιάδες βαρέλια ημερησίως, όταν το FPSO “EnergeanPower” φτάσει να λειτουργία με πλήρη δυναμικότητα. 
ΣτηνπλειοψηφίατουχαρτοφυλακίουτηςηEnergeanέχειυψηλόποσοστόιδιοκτησίας (WorkingInterest) καιείναιOperatorσεμίασειράιδιαίτερασημαντικώνκοιτασμάτωνπουβρίσκονταιστηνπαραγωγήήσεφάσηανάπτυξης. 
HπλειοψηφίατωνσυμβολαίωνφυσικούαερίουτόσοτηςEnergeanόσοκαιτηςεξαγοραζόμενηςEdison E&Pέχεισυνταχθείμεβάσησταθερέςτιμέςαερίου, γεγονόςπουδιασφαλίζειτησταθερότητακαιτηνπροβλεψιμότητατωνταμειακώνροώνκαθώςκαιτηνάμβλυνσητηςεπίδρασηςτωνδιακυμάνσεωνπουχαρακτηρίζουντιςδιεθνείςτιμές. 
Το 76% τωνβεβαιωμένων (2P) αποθεμάτωντηςEdisonE&Pκαθώςκαιτο 80% τηςπαραγωγήςτου 2018, είναισεφυσικόαέριο.
Με βάση τα οικονομικά μεγέθη του 2018, η EdisonE&Pπροσθέτει 434 εκατ. δολάρια στα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων καθώς και λειτουργικές ταμειακές ροές 302 εκατ. δολάρια.
Ενίσχυση των προοπτικών περαιτέρω ανάπτυξης του ομίλου Energean
Οι επιχειρήσεις κοινής ωφελείας ως κλάδος υποχωρούν από την δραστηριότητα της Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων εδώ και αρκετά χρόνια. Η Energean θεωρεί ότι με την λειτουργία της έμπειρης και υψηλά καταρτισμένης ομάδας της EdisonE&Pσε συνεργασία και αλληλοϋποστήριξη με την εστιασμένη στον τομέα της έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων δική της ομάδα,  είναι δυνατό να δημιουργηθεί περαιτέρω σημαντική αξία συνολικά στο διευρυμένο χαρτοφυλάκιο.
Επιπλέον, η εξαγορά της Edison E&P ενισχύει τις προοπτικές ανάπτυξης της Energean στην επόμενη δεκαετία μέσα από αναπτυξιακά project –κλειδιά με ελκυστικές αποδόσεις, αυξάνει την εμβέλεια της Energean στην περιοχή και μεγιστοποιεί  την ικανότητά της να προσελκύει νέες επενδυτικές ευκαιρίες.   
 
 
Ηχρηματοδότησητηςεξαγοράς
Τούψοςτηςεξαγοράςέχειπροσδιορισθείστα 750 εκατ. δολάρια, προσαρμοστέοστακεφάλαιακίνησης, μεεπιπλέονδυνητικότίμημα 100 εκατ. δολαρίωνκαταβλητόμεβάσησυγκεκριμένεςπροϋποθέσειςσεσχέσημετηνπορείαανάπτυξηςτουκοιτάσματος «Cassiopeia» στηνΙταλία.
ΗEdisonθαλάβειεπίσηςκαι δικαίωμα (royalty) 8% απότακέρδητηςπαραγωγήςπουθαπροκύψουνσενέεςανακαλύψειςστοπλαίσιοτωνεπικείμενων ερευνητικών γεωτρήσεων στο NorthThekahOffshore και στο NorthEastHap’yBlocks, στην θάλασσα της Αιγύπτου.
Hεξαγοράθαχρηματοδοτηθείμε δανεισμό(“CommittedBridgeLoanFacility”) ύψους 600 εκατ. δολαρίων, ενώποσόέως 265εκατ. δολάρια θα αντληθεί από την τοποθέτηση (placement) νέων μετοχών. 
Ο κ. Μαθιός Ρήγας, Διευθύνων Σύμβουλος της Energean δήλωσε σχετικά:
«ΗεξαγοράτηςEdison – ΈρευνακαιΠαραγωγήΥδρογονανθράκωναναδεικνύειτηνEnergeanωςτηνηγέτιδαεταιρείαέρευναςκαιανάπτυξηςυδρογονανθράκωνστηΜεσόγειο. ΗEnergeanπλέονδιαθέτειέναχαρτοφυλάκιοχαμηλούκόστους, προσανατολισμένοστοφυσικόαέριο, στοοποίοηEnergeanείναικυρίωςOperator , έχονταςτηνικανότητα, τηνστόχευσηκαιτηνκατάλληληομάδαγιανααναπτυχθεί περαιτέρω στην ταχέως εξελισσόμενη αγορά μας.
Η εξαγορά εξελίσσει πλέον, την Energeanσε μία πολυεθνική, καθετοποιημένη εταιρεία έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων με διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, με μέγεθος, με σημαντικές ταμειακές ροές, με ισχυρή ανάπτυξη και έτοιμη να εκμεταλλευθεί νέες ευκαιρίες. ΗEdisonE&Pπροσθέτειστην Energeanμίαεξαιρετικήομάδα, που ενισχύει σημαντικά το ανθρώπινο δυναμικό μας και είμαστε έτοιμοι να δουλέψουμεόλοι μαζίκαθώςοικοδομούμεπάνω στις πολλαπλές ευκαιρίες που παρουσιάζονται μπροστά μας»
«Έχουμεμαζίωςβασικόστόχοναμεγιστοποιήσουμετηνοικονομικήαξίατουδιευρυμένουχαρτοφυλακίου, διατηρώνταςωςπρώτηπροτεραιότητα την έναρξη παραγωγής από τα κοιτάσματα Καρίς και Τανίν στο Ισραήλ στο πρώτο τρίμηνο του 2021. Απότο 2007, ηEnergeanέχειεπιτύχεισημαντικήανάπτυξηκαι έχει δημιουργήσει προστιθέμενηαξίαγιατουςμετόχους και τους επενδυτέςτης. Η εξαγοράτης EdisonE&Pείναιτοεπόμενο σημαντικό βήμα σε αυτήν την πορεία με κριτήριο τη βιώσιμη ανάπτυξη».
Σημειώνεται ότι η εξαγορά υπόκειται στις απαιτούμενες εγκρίσεις στη βάση της κείμενης νομοθεσίας και της αντιμονοπωλιακής λειτουργίας.