Παπαδοπουλος Super Markets
Υπουργείο Περιβάλλοντος: Όλα νόμιμα στη μελέτη της Νιάρχου Εκτύπωση E-mail
Σύνταξη: Παναγιώτης Μπούρχας   
Παρασκευή, 11 Ιανουάριος 2019 19:36

1623117241.jpgΤην υπηρεσιακή απάντηση που υπογράφεται από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προς το Συνήγορο του Πολίτη, για το έργο της ανακατασκευής της λεωφόρου Νιάρχου, έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα, η Περιφέρεια Ηπείρου.

Η απάντηση υπερασπίζεται τη νομιμότητα των ενεργειών της Περιφερειακής Αρχής στο σχεδιασμό και την ωρίμανση του έργου. Στο μέρος δε που ο Συνήγορος του Πολίτη καταλογίζει στις τοπικές αρχές δε σχεδιάζουν ολοκληρωμένα αλλά αποσπασματικά, η υπηρεσία του Υπουργείου διατείνεται πως δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές της, το θέμα…

«Όσον αφορά στις εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται στο (α) σχετικό για τα υπόλοιπα επιμέρους θέματα όπως:

– επιμονή της διοίκησης (Δήμος, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση) στην άρνηση παρουσίασης του ευρύτερου συγκοινωνιακού σχεδιασμού της πόλη των Ιωαννίνων

– μη συμμόρφωση της διοίκησης με τις κείμενες διατάξεις και τις έως σήμερα αποφάσεις του ΣτΕ

– συνεργασία της διοίκησης στην κατεύθυνση τήρησης των νόμιμων προϋποθέσεων εκτέλεσης έργων

– στάθμιση της ανάγκης για εφαρμογή της διαδικασίας στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης για τις κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στην πόλη των Ιωαννίνων

η διατύπωση απόψεων παρέλκει των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

 

Τα βασικά σημεία

Για την σύνταξη και έκδοση της ΑΕΠΟ τονίζει η υπηρεσία, τηρήθηκαν συννόμως (από ουσιαστική και τυπική άποψη) όλες οι ισχύουσες κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας που διέπουν τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανόμενης και της δημοσιοποίησης της ΜΠΕ.

Η υπηρεσία επίσης, αναφέρεται στη δημόσια διαβούλευση (!), για τη μελέτη, κατά την οποία «διατυπώθηκαν γνωμοδοτήσεις από συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου (όλες οι υπηρεσίες και φορείς δεν εξέφρασαν αντιρρήσεις επί του περιεχομένου της ΜΠΕ και η αρμόδια επιτροπή του Περιφερειακού Συμβουλίου αποφάσισε ομόφωνα θετικά), ενώ δεν εκφράστηκαν απόψεις ή ενστάσεις από το ενδιαφερόμενο κοινό. Κατά συνέπεια υπήρχε η απαραίτητη αποδοχή και συναίνεση για το έργο…» τονίζει.

 

Άλλα σημεία που τονίζει η υπηρεσία είναι τα εξής:

Η «Οδός Σταύρου Νιάρχου» ως υφιστάμενη αστική οδός, περιλαμβάνεται στον πολεοδομικό σχεδιασμό της πόλης των Ιωαννίνων, ενώ οι προβλεπόμενες εργασίες οδοποιίας (διαπλάτυνση και βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της υφιστάμενης οδού) αποσκοπούν στη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών της πόλη των Ιωαννίνων και συνάδουν με τους στόχους και τις κατευθύνσεις που θέτουν τα Πλαίσια εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού.

Η «Οδός Σταύρου Νιάρχου» αντιμετωπίζεται ως αστική οδός. Κατά συνέπεια ο σχεδιασμός δεν σχετίζεται με κλειστό αυτοκινητόδρομο ή αστικό αυτοκινητόδρομο, ενώ δεν προβλέπεται σύνδεση με την οδό Κενάν Μεσαρέ.

Η εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου και η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων πραγματοποιήθηκε με μια ολοκληρωμένη και επιστημονική διαδικασία (σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της ελληνικής Νομοθεσίας), με την υποβολή φακέλου ΜΠΕ.

Ως προς το περιεχόμενο, η ΜΠΕ που υποβλήθηκε, κρίθηκε από τον έλεγχο πληρότητας της, ότι ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του νόμου και το περιεχόμενο της είναι επαρκές. Κατά συνέπεια, η ΜΠΕ ως επιστημονικά τεκμηριωμένη εργασία, εκπονήθηκε κατά βάση με σαφή στοιχεία και ορθολογικές μεθόδους που είναι κοινά αποδεκτές στο διεθνές επιστημονικό πεδίο της εκτίμησης και αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που περιελάμβαναν:

– εξέταση εναλλακτικών λύσεων ως προς την όδευση της χάραξης κτλ.

 

Η ΜΠΕ αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις που θα προκύψουν στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση του περιβάλλοντος στη περιοχή και την τελική κατάσταση που θα διαμορφωθεί, προτείνει συγκεκριμένα μέτρα που θα διαφυλάξουν την περιοχή από ενδεχόμενη υποβάθμιση.

Από την εκτίμηση των επιπτώσεων για την υλοποίηση του έργου διαπιστώνεται ότι:

(i) Δεν διακυβεύεται η συνεκτικότητα και ακεραιότητα των εμπλεκόμενων Τόπων του Δικτύου NATURA και οι σκοποί διατήρησης τους, αφού το έργο δεν προκαλεί περαιτέρω διάρρηξη του συνδετικού ιστού τους, κατακερματισμό των οικοτόπων τους και μείωση σε σημαντικό βαθμό της έκτασης τους.

(ii) Δεν επέρχεται καταστροφή οικολογικών ενδιαιτημάτων (τύπων οικοτόπων)

(iv) Σύμφωνα με τις προβλέψεις του οικείου σχεδίου π.δ. η οδός Νιάρχου, εμπίπτει στη Ζώνη Γ΄ εντός της οποίας επιτρέπεται η επέκταση των υφιστάμενων έργων δικτύων και υποδομής.