Παπαδοπουλος Super Markets
Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 21 Νοέμβριος 2018 14:21

2331595529.jpgΣυμπληρωματικές εργασίες για τον καθαρισμό της κοίτης του ποταμού Αράχθου και για την προστασία της παλαιάς γέφυρας Άρτας, έχουν δρομολογηθεί από την Περιφέρεια. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 500.000 ευρώ και στη σημερινή

της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή ανέδειξε ως ανάδοχο τον Λάμπρο Γ. Γεωργούλα.

 

Στην ίδια συνεδρίαση αναδείχθηκαν επίσης ανάδοχοι και για  δύο ακόμη έργααντιπλημμυρικής προστασίας στην Π.Ε. Άρτας:

Πρόκειται για τα εξής:

«Προστασία πρανών από κατολισθήσεις στην κοίτη του ποταμού Αχελώου στη θέση Καρυά Τ.Κ. Τετρακώμου Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων», προϋπολογισμού € 74.400( Ανάδοχος ΤΕΚΑΤ Α.Ε.)

«Εκβάθυνση και καθαρισμό των τάφρων διαχείμασης στις θέσεις Άιβαρος – Γιμένη– Αετός» (μίσθωση μηχανημάτων), προϋπολογισμού 23.000 €. Ανάδοχος Σωτ. Μάμαλης.

 

Ανάδοχοι οδικών έργων:

Από την Οικονομική Επιτροπή αναδείχθηκαν επίσης ανάδοχοι για τα παρακάτω οδικά έργα:

«Συνέχιση ασφαλτόστρωσης του επαρχιακού δρόμου Γέφυρα Κονδύλη - Πετράλωνα Τετράκωμο» Π.Ε. Άρτας, προϋπολογισμού € 100.000. Ανάδοχος Παναγ. Κατέρος.

«Συντήρηση–βελτίωση της επαρχιακής οδού Καστανιά–Τετράκωμο ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 100.000 €. Ανάδοχος ΤΕΚΑΤ Α.Ε.

«Σήμανση–ασφάλεια και στηθαία ασφαλείας στο οδικό δίκτυο ΠΕ Άρτας»,προϋπολογισμού 100.000€. Ανάδοχος Α. ΤΣΩΡΟΣ-Λ.ΣΑΚΚΑΣ Ο.Ε.

«Συντήρηση - αποκατάσταση επαρχιακής οδού Άρτα - Κεραμάτες - Ακροποταμιά – Παχυκάλαμος - Νεοχώρι», προϋπολογισμού 100.000 €. Ανάδοχος Δημ. Φούκας.

«Βελτίωση οδού προς παραγωγική μονάδα (πτηνοτροφείο) Δήμου Νικολάου Σκουφά Δ.Ε. Κομποτίου», προϋπολογισμού 40.000 €. Ανάδοχος Δημ. Φούκας.

«Αποκατάσταση ακρόβαθρωνέδρασης γέφυρας μπέλεϋ στη διαδρομή Μέτσοβο – Ανήλιο (περιοχή Παναγιά)», προϋπολογισμού € 122.000. Ανάδοχος RVRΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ.

«Αποκατάσταση οδού Προσήλιο - Συρράκο», προϋπολογισμού € 150.000. Ανάδοχος Δημ. Τσομπίκος.

«Αποκατάσταση επαρχιακής οδού από Ε.Ο. Ιωαννίνων – Τρικάλων προς Κρυόβρυση», προϋπολογισμού 150.000 €.Ανάδοχος RVRΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ

«Διευθέτηση ομβρίων στη θέση ‘‘Λόκοβα’’ της επαρχιακής οδού προς Λιγκιάδες», προϋπολογισμού 18.000 €. Ανάδοχος Ν. Χατζηγεωργιάδης.

«Κατεπείγουσες ειδικές εργασίες στερέωσης λίθων και δυτικού βάθρου γέφυρας Πλάκας»,προϋπολογισμού 40.000 €. Ανάδοχος ΤΕΚΑΤ Ο.Ε.

«Αποκατάσταση οδού από κόμβο Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας προς Παρακάλαμο έως κόμβο Ε.Ο. Ιωαννίνων - Κακαβιάς», προϋπολογισμού 74.400 ευρώ. Ανάδοχος Γ. Τάσσης- Γ. Δημητρίου Ο.Ε.

«Ασφαλτόστρωση Δημοτικής Οδού Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 30.243,90. Ανάδοχος Ηλίας Κατσιμπόκης.

 

Δημοπρατήσεις νέων έργων

Η Οικονομική Επιτροπή, μεταξύ άλλων, ενέκρινε και τη δημοπράτηση των παρακάτω έργων:

«Αποκατάσταση επαρχιακής οδού από Πιστιανά έως Σκούπα»  Άρτας,προϋπολογισμού 150.000 €.

«Αποκατάσταση οδού πρόσβασης σε παραγωγικές μονάδες ΤΚ Αμμοτόπου Καμπής ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 60.000 €.

«Αποκατάσταση οδού προς παραγωγικές μονάδες στην περιοχή Ράχη Άρτας», προϋπολογισμού 115.000 €.

«Βελτίωση – ασφαλτόστρωση επαρχιακής οδού στην Τ.Κ. Εκκλησοχωρίου Δήμου Ζίτσας», προϋπολογισμού 74.400 €.

«Διαγραμμίσεις στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 74.400 €.

«Άμεσες εργασίες επούλωσης οπών στους ασφαλτοτάπητες του εθνικού οδικού δικτύουΠεριφέρειας Ηπείρου (Παροχή υπηρεσιών)», προϋπολογισμού € 60.000,00 πλέον ΦΠΑ.

«Συντήρηση και επισκευή οδού προς το κέντρο εξέτασης οδηγών της Περιφέρειας Ηπείρου»,προϋπολογισμού 74.400 €.

«Αποκατάσταση ζημιών στο καμπαναριό Παμμεγίστων Ταξιαρχών ΛάισταςΖαγορίου» προϋπολογισμού 15.500€.

«Συλλογή στοιχείων περιοχής Αμαράντου Κόνιτσας για αποκατάσταση σχετικά με τις κατολισθήσεις της περιοχής»,προϋπολογισμού 50.703,67 €.

Μεταφορά υπολείμματος από τη Μονάδα Α.Σ.Α. στους ΧΥΤΥ

Το κόστος της μεταφοράς του υπολείμματος της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Α.Σ.Α. κατά την περίοδο της επικείμενης δοκιμαστικής λειτουργίας, αναλαμβάνει η Περιφέρεια.  Η συνολική δαπάνη έχει προϋπολογισθεί σε 242.204,14 €. Η Οικονομική Επιτροπή στη σημερινή της συνεδρίαση ενέκρινε την προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση του έργου, με τη χρήση  της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Η ανάληψη της υποχρέωσης από την Περιφέρεια, σύμφωνα με την εισήγηση της  Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, γίνεται καθώς σύμφωνα με τον ν. 4555/2018, οι υφιστάμενοι φορείς διαχείρισης ΑΣΑ δεν μπορούν να συνάψουν νέες προγραμματικές συμβάσεις, αναμένοντας τη δημιουργία του νέου Περιφερειακού ΦΟΔΣΑ.