Παπαδοπουλος Super Markets
Διευκρινίσεις από το Επιμελητήριο για τις εκλογές Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 12 Οκτώβριος 2017 18:09

1210470203.jpgΑπό την Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων διευκρινίστηκαν σχετικά με τα αναγραφόμενα  στην Πρόσκληση Διενέργειας Εκλογών της 10-10-2017 στις Επιχειρήσεις – Μέλη του Ε.Ι., τα εξής: 

«α) Σχετικά με τα άρθρα 3.1 και 4, διευκρινίζεται ότι:

Η ημερομηνία 20-10-2017 (πρώτη υποβολή εξουσιοδοτήσεων Εκπροσώπων Ν.Π.) που έχει αναγραφεί στην Πρόσκληση Διενέργειας Εκλογών για τις εκπροσωπήσεις, είναι ενδεικτική και αφορά την διευκόλυνση της Εκλογικής Επιτροπής, των Υποψηφίων και των Εκλογέων για τυχόν ενστάσεις επί των εκλογικών καταλόγων.

Η ημερομηνία που ισχύει για την οριστική υποβολή των εξουσιοδοτήσεων των εκπροσώπων είναι επτά  (7) ημερολογιακές μέρες πριν τις Εκλογές, δηλαδή 24-11-2017 (καθώς και η δικαιολογημένη αλλαγή αυτών - άρθρο 4 τελευταία παράγραφος). Όμως, μετά την ανωτέρω ημερομηνία δεν υφίσταται δικαίωμα ενστάσεων.

β) Σχετικά με το σημείο 4.5 διευκρινίζεται ότι:

για την υπόδειξη των 3 εκπροσώπων κάθε Ανώνυμης Εταιρείας (ΑΕ) αρκεί η προσκόμιση της Ειδικής απόφασης του ΔΣ της (Πρακτικό ΔΣ υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο του ΔΣ και σφραγισμένο με την σφραγίδα της εταιρείας) και συνοδευόμενη από την σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του Προέδρου χωρίς να είναι αναγκαία η θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής σε ΚΕΠ ή Αστυνομία.»