Παπαδοπουλος Super Markets
Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 19 Δεκέμβριος 2016 13:20

3899061759.jpgΑύριο Τρίτη 20-12-2016 και ώρα 19.30 θα πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση – όπως χαρακτηρίζεται-  με μοναδικό θέμα “ Έγκριση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Ιωαννιτών, οικ. Έτους 2017”.

Θα ακολουθήσει δεύτερη συνεδρίαση, στις 20.30, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:


ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

1. Έγκριση της αριθ. 256/01-11-2016 απόφασης Δ.Σ. της ΔΕΥΑΙ με θέμα: «Έγκριση αποστολής αιτήματος στο Υπ. Οικονομικών για βεβαίωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Δ.Ο.Υ.»

Εισηγητής: κ. Θωμάς Μπέγκας, Δήμαρχος, Πρόεδρος του Δ.Σ.

2. Έγκριση της αριθ. 306/15-11-2016 απόφασης Δ.Σ. της ΔΕΥΑΙ με θέμα: «Παράταση χρόνου για τα τέλη σύνδεσης με το αποχετευτικό» «

Εισηγητής: κ. Θωμάς Μπέγκας, Δήμαρχος, Πρόεδρος του Δ.Σ.

3. Έγκριση της αριθ. 207/29-11-2016 απόφασης Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης με θέμα «Έκθεση ελεγκτών επί των οικονομικών καταστάσεων των διαχειριστικών χρήσεων 1/1/2014-31-12-2014 και 1/1/2015-31/12/2015 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών"

Εισηγητής: κ. Κων/νος Γκόγκος, Πρόεδρος του Δ.Σ.

4. Έγκριση της αριθ. 218/29-11-2016 απόφασης Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης με θέμα «Τροποποίηση της υπ’αριθ. 200/31-10-2016 απόφασης, με θέμα «Έγκριση  προγράμματος δράσης έτους 2017 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών"

Εισηγητής: κ. Κων/νος Γκόγκος, Πρόεδρος του Δ.Σ.

5. Έγκριση της αριθ. 219/29-11-2016 απόφασης Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 201/31-10-2016 απόφασης, με θέμα «Προϋπολογισμός έτους 2017 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών"

Εισηγητής: κ. Κων/νος Γκόγκος, Πρόεδρος του Δ.Σ.

6. Έγκριση της αριθ. 179/2016 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών με θέμα «Τροποποίηση - Συμπλήρωση του σχεδίου του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 όπως εγκρίθηκε με την αριθ.142/2016 Απόφαση της 21ης Συνεδρίασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.» του Δήμου Ιωαννιτών»

Εισηγητής: κ. Φιλ. Τσουμάνης, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.

7. Έγκριση αναμόρφωσης Προϋπολογισμού της ΔΗΑΝΕΤΑΙ έτους 2016

Εισηγητής: κ. Γ. Παπαδιώτης, Πρόεδρος

8. Έγκριση Προϋπολογισμού της ΔΗΑΝΕΤΑΙ έτους 2017

Εισηγητής: κ. Γ. Παπαδιώτης, Πρόεδρος

 

9. Έγκριση της αριθ. 58/2016 απόφασης Δ.Σ  της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων  με θέμα: «Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων έτους 2014 από Ορκωτούς Λογιστές»

Εισηγήτρια: κ. Αλ. Βακαλοπούλου, Πρόεδρος

10. Έγκριση της αριθ. 71/2016 απόφασης Δ.Σ  της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων με θέμα: «Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2017 - Εισήγηση για σύνταξη του τμήματος του “Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης” (ΟΠΔ) του Δήμου Ιωαννιτών το οποίο αφορά τον Πίνακα 5Γ “Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων των Ν.Π.Ι.Δ. των O.Τ.Α.”»

Εισηγήτρια: κ. Αλ. Βακαλοπούλου, Πρόεδρος

11. Έγκριση της αριθ. 21/2016 απόφασης Δ.Σ  της Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης Ενημέρωσης Ιωαννίνων με θέμα: « Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΔΕΠΕΙ 2016»

Εισηγητής: κ. Κων. Λαόσογλου, Πρόεδρος

 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Εισηγητής: κ. Αθ. Μανταλόβας, Αντιδήμαρχος

12. Αποδοχή της υπ' αρ. πρωτ. 3703/29-11-2016 Απόφασης Τροποποίησης της Πράξης "Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Ιωαννιτών" στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ήπειρος 2014-2020" και διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.

13. Αποδοχή της υπ' αρ. πρωτ. 3524/21-11-2016 Απόφασης Τροποποίησης της Πράξης "Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΒΕ) Δήμου Ιωαννιτών" στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ήπειρος 2014-2020" και διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.

14. Αποδοχή της απόφασης της Γενικής Δ/νσης Δημοσίων Επενδύσεων για κάλυψη της Εθνικής Συμμετοχής του έργου URBACT III "RESILIENT EUROPE"-Δήμος Ιωαννιτών,  από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και έγκριση πληρωμής δαπανών.

15. Αποδοχή εγκριτικής πράξης για συμμετοχή του Δήμου Ιωαννιτών στο πρόγραμμα

Διασυνοριακής Εργασίας INTERREG MED με τίτλο: Motivate Med: Promoting Sustainable Travel Plans in Med Cities with Seasonal Demand” και ορισμός Ομάδας Έργου και Επιτροπής Παρακολούθησης.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Εισηγητής: κ. Νικ. Γκόλας, Αντιδήμαρχος

16. Ίδρυση και λειτουργία Λαϊκής Αγοράς στη περιοχή "Βρυσούλα" Ιωαννίνων.

17. Επέκταση και λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς στη περιοχή "Αμπελόκηποι" Ιωαννίνων.

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος «Ξενοδοχείου Du Lac» για τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης (Επιτροπή Κυκλοφοριακών Θεμάτων).

19. Κυκλοφοριακή Ρύθμιση Κόμβου στη συμβολή των οδών Αρη Βελουχιώτη και Εφύρας στη Δ. Κ Ιωαννίνων.

20. Kυκλοφοριακή ρύθμιση κόμβου στη συμβολή των οδών, Εθνικής Αντίστασης, Αγ. Αποστόλων, Ν. Ζωνίδη και Αγίου Δημητρίου σύμφωνα με τη μελέτη του έργου «Κατασκευή κεντρικού κόμβου στη Δ.Κ. Κατσικά.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Εισηγητής: κ. Νικ. Γκόλας, Αντιδήμαρχος

21. Συζήτηση και λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας Παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών της κ. Σταύρου Ευθυμίας του Κωνσταντίνου.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής: κ. Θωμάς Γιωτίτσας, Αντιδήμαρχος

22. Έγκριση Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2016

23. Διαγραφές Βεβαιωμένων Εσόδων από Πρόστιμα Αυθαιρέτων

24. Διαγραφή οφειλής  από τέλος επί ακαθαρίστων λόγω λανθασμένης εγγραφής

25. Διαγραφή οφειλής λόγω λανθασμένης εγγραφής από μισθώματα περιπτέρου.

26. Έγκριση γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής   της υπηρεσίας/εργασίας: «Εργασίες επισκευής και συντήρησης όψεως της παλιάς Ζωσιμαίας Σχολής», επί αιτήσεως της αναδόχου εταιρείας για παράταση του χρόνου αποπερατώσεως του συμβατικού αντικειμένου.

27. Έγκριση γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής   της προμήθειας «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών Συσκευών» επί αιτήσεως της αναδόχου εταιρείας για παράταση του χρόνου αποπερατώσεως του συμβατικού αντικειμένου.

28. Έγκριση διενέργειας Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά μόνο με βάση την τιμή για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων κίνησης/ θέρμανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών προσώπων 2016 – 2018»

29. Καταβολή αποζημίωσης  στον  Λιούμη  Σπυρίδωνα  του Βασιλείου του κλάδου ΥΕ16  Εργατών Καθαριότητας με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου  λόγω συνταξιοδότησης

30. Επί αιτήσεως Μαρίας Τσιούρη για λύση μίσθωσης καταστήματος στο Δημοτικό Διαμέρισμα Σταυρακίου και κατάπτωση ή μη εγγυητικής επιστολής.

31. Αποδοχή γνωμοδότησης της δικηγόρου κας Βασιλικής Θεμελή, σχετικά με το υπ’ αρ. 71065/6517/16-10-2015 έγγραφο του τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας (εξώδικος συμβιβασμός – αίτηση κ. Κων/νου Παππά).

32. Αποδοχή γνωμοδότησης της δικηγόρου κας Βασιλικής Θεμελή, σχετικά με το υπ’ αρ. 30998/2946/16-10-2016 έγγραφο του τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας (εξώδικος συμβιβασμός – αίτηση κ.Ναπολέοντα Μπόζιου).

33. Αποδοχή γνωμοδότησης της δικηγόρου κας Βασιλικής Θεμελή, σχετικά με το υπ’ αρ. 64225/5871/16-10-2016 έγγραφο του τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας (εξώδικος συμβιβασμός – αίτηση  κας Παναγιώτας Καντζά).

34. Αποδοχή γνωμοδότησης της δικηγόρου κας Βασιλικής Θεμελή, σχετικά με το υπ’ αρ. 64096/5864/16-10-2016 έγγραφο του τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας (εξώδικος συμβιβασμός – αίτηση  κας Βιργινίας Σίντου).

35. Αποδοχή γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Θεόδωρο Κρανά, σχετικά με το υπ’ αρ. 71802/9214/12 έγγραφο του τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας (εξώδικος συμβιβασμός – αίτηση  Κων/νου Πιπερίδη).

36. Αποδοχή γνωμοδότησης της δικηγόρου κας Μαρίας Κιτσάκη, σχετικά με το υπ’ αρ. 45010/3649/17-11-2014έγγραφο του τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας (εξώδικος συμβιβασμός – αίτηση κας Ελένης Δήμου ).

37. Αποδοχή γνωμοδότησης της δικηγόρου κας Μαρίας Κιτσάκη, σχετικά με το υπ’ αρ. 63068/5112/5-9-2014 έγγραφο του τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας (εξώδικος συμβιβασμός – αίτηση των:1. κας Τζέμη -Τσιάβου Ελένη και 2.κ. Βασιλείου Τσιάβου).

38. Αποδοχή γνωμοδότησης της δικηγόρου κας Μαρίας Κιτσάκη, σχετικά με το υπ’ αρ. 88940/7720/2014 έγγραφο του τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας (εξώδικος συμβιβασμός – αίτηση κ. Δημητρίου Πανταζή ).

39. Αποδοχή γνωμοδότησης της δικηγόρου κας Μαρίας Κιτσάκη, σχετικά με το υπ’ αρ. 119757/10704/30-1-2014 έγγραφο του τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας (εξώδικος συμβιβασμός – αίτηση των:1. Σιαφάκα Λαμπρινής, Φίλιππου και Αθανασίας).

40. Έγκριση διοργάνωσης έκθεση αφιέρωμα στον Κώστα Μαλάμο (10 χρόνια από το θάνατό του) από 22/12/2016 έως 12/02/2017 και διάθεση πίστωσης.

41. Παράταση Προθεσμίας  που δόθηκε με την απόφαση  352/2016 για την εξόφληση κλήσεων ελεγχόμενης στάθμευσης της περιόδου 2007 – 2010.

42. Αποδοχή επιχορήγησης  της  ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου για την εκτέλεση των έργων α) "Μίσθωση μηχανημάτων για άρση καταπτώσεων στο δημοτικό οδικό δίκτυο Τ.Δ. Λιγγιάδων" ,  β)  "Μίσθωση μηχανημάτων για αποκατάσταση προσβασιμότητας προς κτηνοτροφικές μονάδες Τ.Δ. Λιγγιάδων" και γ) "Μίσθωση μηχανημάτων για αποκατάσταση οδών βοσκοτόπων  Τ.Δ. Λιγγιάδων".

43. Έγκριση Επιχορήγησης έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. "Οργανισμός Κοιν. Προστασίας, Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ιωαννιτών

44. Έγκριση Επιχορήγησης έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. "Ζωγράφειος Οίκος ευγηρίας".

45. Έγκριση Επιχορήγησης έτους 2017 της Δημοτικής επιχείρησης Πληροφόρησης, ενημέρωσης Ιωαννίνων".

 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Εισηγητής: κ. Δημ. Κατηρτσίδης, Αντιδήμαρχος

46. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιωαννιτών, της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε.» και του Ελληνικού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας για τη συλλογή - διαχείριση υλικών συσκευασίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

47. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 239/2016 Απόφασης  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιωαννιτών με θέμα: «Έγκριση έκτακτης κάρπωσης του δημοτικού δάσους Κατσικά»

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής:  κ. Ιωάννης Λιόντος, Αντιδήμαρχος

48. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) του έργου: «Αναπλάσεις στο ιστορικό κέντρο της πόλης».

49. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Ιωαννιτών» του Δήμου Ιωαννιτών, αναδόχου : «ΙΣΤΩΡ Α.Τ.Ε.Ε.».

50. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Μαβίλη».

51. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 2015».

52. Εξέταση ένστασης αναδόχου του έργου: «Αποκατάσταση και κατασκευή πεζοδρομίων – βελτίωση προσβασιμότητας».

53. Χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων Ηλεκτρονικών Τηλεπικοινωνιών στην εταιρεία VODAFON – PANAFON Α.Ε. (πάροχος) και με Ανάδοχο εκσκαφής την εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ με δ.τ. ΙΝΤΡΑΚΑΤ.

54. Παραλαβή της μελέτης: «Μελέτη ΚΕΝΑΚ για το έργο: Ανέγερση νηπιαγωγείου στη θέση Παλαιά Στρατιωτικά Αρτοποιία» η οποία είναι υποστηρικτική για την σύνταξη μελετών στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

55. Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση οδοποιίας Δήμου».

56. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αναπλάσεις – Πεζοδρομήσεις στο κέντρο της πόλης και φωτισμός Διατηρητέων κτιρίων».

57. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση τοίχου αντιστήριξης στην Κρύα Ιωαννίνων» του Δήμου Ιωαννιτών.

58. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση Παραδοσιακού κέντρου στο Δ.Δ. Περάματος».

59. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Αναπλάσεις στο Ιστορικό κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων».

60. Έγκριση χορήγησης 1ης Παράτασης Περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «Γεωτεχνική Μελέτη του Έργου: Ολοκλήρωση Μεγάλου Δακτυλίου πόλης Ιωαννίνων (Κόμβος Πανηπειρωτικού Σταδίου - Κόμβος Βογιάννου)», αναδόχου ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ.

61. Έγκριση χορήγησης 2ης Παράτασης Περαίωσης Εργασιών του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Ιωαννιτών», αναδόχου ΙΣΤΩΡ Α.Τ.Ε.Ε.

 

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

62. Τροποποίηση της αρ 603/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση κατ’ αρχήν παραχώρησης δημοτικής έκτασης της Τ.Κ. Μπιζανίου στο Ίδρυμα Ελληνισμού Αμερικής».

63. Ορισμός Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και παραγωγικών τάξεων που συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.

64. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιωαννιτών και ΟΚΠΑΠΑ με θέμα: «Εργασίες αποκατάστασης ζημιών στον 7ο Παιδικό Σταθμό Ιωαννίνων».

65. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στο Α/θμιο και Β/θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων - Κινηματογράφων Δήμου Ιωαννιτών».

66. Παροχή εξουσιοδότησης για τακτοποίηση αυθαιρέτου.

67. Πρόσληψη προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016 της ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας  προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020.

68. Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας εργαζομένων του Δήμου Ιωαννιτών για το έτος 2017.

69. Αύξηση ωρών εργασίας προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. μερικής απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν. 4368/2016.

70. Έγκριση συνδρομών του Δήμου σε εφημερίδες, περιοδικά κ.λ.π. για το έτος 2017.

71. Έγκριση έκτακτης μετακίνησης του Δημάρχου κ. Θωμά Μπέγκα και του Αντιδημάρχου κ. Νικ. Γκόλα, στην Αθήνα.

72. Έγκριση έκτακτης μετακίνησης του Αντιδημάρχου κ. Ιωάννη Λιόντου στην Θεσσαλονίκη.

73. Έγκριση μετακίνησης της Δημ. Συμβούλου κ. Γεωργίας Γιώτη στην Κέρκυρα και τη Λάρισα για υποθέσεις των Κληροδοτημάτων.